ALASÖKÜ KÖYÜ
MENÜ  
  Ana Sayfa
  SİZLERLE HASBİHAL
  ALASÖKÜ İLK MEKTEP ÖĞRENCİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN TARİHİ
  ALASÖKÜ ADI NEREDEN GELMİŞTİR?
  ALASÖKÜ TOPLUM OLUŞUMU
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN DEMOGRAFİK YAPISI
  ALASÖKÜ KÖYÜ COĞRAFİ KONUMU - ULAŞIM
  ÇANAKKALE ŞEHİDİMİZ
  ALASÖKÜ MUHTARI SÜLEYMAN AKINSU
  ALASÖKÜ KÖYÜ MUHTARLARI
  ALASÖKÜ KÜLTÜRÜ (köy giysi ve kullanım araçları)
  ALASÖKÜ YOLLARI
  ALASÖKÜ KÖYÜ SOSYAL BİLGİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ ALT YAPI BİLGİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ CAMİİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ KÖY KONAĞI KEBAP PİŞİRME ÜNİTESİ
  ALASÖKÜ MUTFAĞI
  ALASÖKÜ'DE OLAĞANÜSTÜ BİR LEZZET: HALISAÇAĞI MANTARI
  ALASÖKÜ GENEL GÖRÜNÜŞ
  ALASÖKÜ KÖYÜ ÇARDAKLARI HAZIR
  ALASÖKÜ ORMANLARINDA ANIT AĞAÇLAR
  ALASÖKÜDE KARLI BİR GÜN
  ALASÖKÜDE BAYRAM BİR BAŞKA
  ALASÖKÜDE İFTARLAR
  ANKARADAN BİR ALASÖKÜLÜ GEÇTİ
  ALASÖKÜ'DE GURUB
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN İLK PREFABRİK EVİ KURULDU
  ALASÖKÜ'DE BİR REKREASYON ALANI EĞRİOLUK ÇARDAĞI
  ALASÖKÜ'DE TRAKİNG
  ALASÖKÜ'DE MANTAR CURNATASI
  ALASÖKÜDE MARKET
  ALASÖKÜ'DE ARICILIK GELİŞİYOR
  HARMANDAN GÖRÜNÜMLER
  MEZARLIKTAN GÖRÜNTÜLER
  ALASÖKÜ KÖYÜ ÇÖP İMHA ÜNİTESİ
  ORMAN'IN İÇİNDEKİ DÜNYA
  ORMAN'DA KESİM
  BÂKİ KALAN BU KUBBE'DE HOŞ BİR SEDA
  İLK MEKTEP FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  BİR GURUP ALASÖKÜLÜ
  ALASÖKÜ KÖYÜNDEN PORTRELER
  ADEMEGİLLER'DEN
  ÇİLİNGİROĞULLARI
  MEHMET DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  ECİR'İN DÜĞÜN FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  DOĞAN DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  DOĞAN DUMAN'IN DÜĞÜN FOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  EMİNE DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  EMİNE DUMAN'IN DÜĞÜN FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  ALASÖKÜ HABERİ
  SATILMIŞ TORUŞ'U TOPRAĞA VERDİK
  ZEYNEP TORUŞU EBEDİYETE UĞURLADIK
  İMAMGİLLER
  İMAMGİLLER 2015
  FANİ ALEMDEKİ İMAMGİL'LER
  MERHUM EL-HAC İSMAİL DUMAN
  MERHUM ZEKİYE DUMAN ULUTAŞ
  İMAMGİL'İN EV
  ALASÖKÜ KÖYÜNE YAKIN KÖYLER
  KASTAMONU TARİHİ
  ALASÖKÜ'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM HEYECANI
  KASTAMONU EVLİYASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ
  ŞEYH ŞABAN-I VELİ'NİN KERAMETLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YENİLENDİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ SU İSALE HATTI
  ALASÖKÜ KÖYÜ KADASTRO DURUMU
  ALASÖKÜ KÖYÜ TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ
  TAPU KADASTRO UYGULAMALARINDA BUNDAN SONRA NE OLACAK
  TAŞKÖPRÜ KÖYLERİ
  TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN'I TANIYALIM
  ÇEVRE VE EKOLOJİ
  6831 SAYILI ORMAN YASASI
  ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ
  442 SAYILI KÖY YASASI
  ORMANLARDA HAFRİYAT VE ÇÖP DÖKÜMÜ
  YASADIŞI AĞAÇ KESİMİ
  ORMAN YANGINI VE ALINACAK TEDBİRLER
  ORMANLIK ALANLARDA AŞIRI OTLATMA
  ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE SAYAÇ


Web Stats
ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ

ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ (1)                  
                                                                               
    Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.12.1976, No : 7/13177                
    Dayandığı Kanunun Tarihi         : 31.8.1956, No: 6831                     
    Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 16.3.1977, No: 15880                    
    Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 16, S.2702                    
                                                                               
                             I. BÖLÜM                                          
                       Amaç, Kapsam, Deyimler                                  
    Amaç:                                                                      

    Madde 1 - Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletil- 
mesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, ormanların içinde veya bitişiğinde
yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle bunların orman- 
lar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, amaç olarak saptanmıştır.          
    Dayanak:                                                                   

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 Sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı kanun ile  
eklenen Ek 3. maddenin (H) fıkrası gereğince düzenlenmiştir.                   
    Kapsam:                                                                    

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; Fon'un gelirlerini, Fon'dan yapılacak harcamaların
kapsamı ve çeşitlerini, yardımların genel, özel şart ve esaslarını, vade ve faiz
hadlerini, Fon Bütçesi'nin hazırlanması ve uygulanması ile alım ve satım işle- 
rini kapsar.                                                                   
    Yetki:                                                                     

    Madde 4 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
    Bakanlık emrinde kurulan Fon ile ilgili ve bu Yönetmelikte belirtilen her  
türlü iş ve işlemler ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.        
    Deyimler:                                                                  

    Madde 5 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
    Bu Yönetmelikte geçen;                                                     
    a) Fon                   : 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi   
                               uyarınca kurulan Fonu,                          
    b) Orman içi köy         : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla    
                               evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından      
                               itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri  
                               dört yönden ormanlarla çevrili köyleri,         
                                                                               
    c) Ormana bitişik köy    : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla    
                               evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından      
                               itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri  
                               herhangi bir yönde ormanlara bitişik olan       
                               köyleri,                                        
                                                                               
    d) Orman köyü            : Orman içi veya ormana bitişik köyleri,          
                                                                               
    e) Orman köylüsü         : Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak
                               bu köylerde oturan halkı,                       
                                                                               
    f) Kalkınma havzası      : Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla hazır-
                               lanan plan ve projelerin kapsadığı il veya ilçe 
                               bazındaki alanı,                                
--------------------                                                           
(1) 18.5.1983 tarih ve 83/6631 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe     
    konulan Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi ile bu Yönetmelikte geçen Orman     
    Bakanlığı deyimi "Tarım ve Orman Bakanlığı", ORKÖY Genel Müdürlüğü deyimi  
    "ORKÖY Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, (ORKÖY Bölge Başmüdürlüğü) ve
    (ORKÖY Bölge Başmüdürü), (Hesap İşleri Müdürü) deyimleri çıkarılmıştır.    
                                                                               
                                                                               
    g) Kooperatif          : Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi ara-    
                             larında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre   
                             kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine      
                             intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma   
                             kooperatifini,                                    
                                                                               
    h) Kooperatif birliği  : (g) bendinde tanımlanan kooperatiflerin kendi     
                             aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa     
                             göre kurdukları birlikleri,                       
                                                                               
    i) ORKÖY               : Orman ve köy ilişkilerini,                        
                                                                               
    j) Kısa vadeli kredi   : İki yıla kadar süreyle verilen krediyi,           
                                                                               
    k) Orta vadeli kredi   : İki yıldan yedi yıla kadar (yedinci yıl dahil)    
                             süreyle verilen krediyi,                          
                                                                               
    l) Uzun vadeli kredi   : Yedi yıldan onbeş yıla kadar (onbeşinci yıl dahil)
                             süreyle verilen krediyi,                          
                                                                               
    m) İdare               : Orman Bakanlığını, ORKÖY Genel Müdürlüğünü, Bakan-
                             lık bölge müdürlüğünü, ORKÖY başmühendisliğini,   
                             ORKÖY mühendisliğini,                             
                                                                               
    n) Bakan               : Orman Bakanını,                                   
                                                                               
    o) Bakanlık            : Orman Bakanlığını,                                
                                                                               
    p) Genel Müdürlük      : ORKÖY Genel Müdürlüğünü,                          
                                                                               
    r) Bölge Müdürlüğü     : Bakanlık bölge müdürlüğünü,                       
                                                                               
    s) Başmühendislik      : ORKÖY başmühendisliğini,                          
                                                                               
    t) Mühendislik         : ORKÖY mühendisliğini,                             
                                                                               
    ifade eder.                                                                
                             II. BÖLÜM                                         
                            Fon Yönetimi                                       
    Kuruluş:                                                                   

 

Madde 6 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Fon merkezde Genel Müdürlük, taşrada bölge müdürlüğü ve başmühendislik-   
lerce yönetilir.                                
  Kadroların hazırlanması:                          

  Madde 7 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Orman köylülerinin Fondan yararlandırılmalarına ilişkin hizmetlerin verim- 
li, etkin ve süratle görülmesi amacıyla merkez ve taşra için lüzumlu uzman,   
teknik, idari ve yardımcı personele ait kadrolar Bakanlıkça temin edilir.    
  Atamalar:                                  

  Madde 8 - (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                 
  a) Merkez Fon Saymanının atama ve yer değiştirmesi, Genel Müdürlüğün uygun 
görüşü ve Bakanlığın teklifi ile Maliye Bakanlığınca,              
  b) Taşradaki fon saymanı ve fon bütçesinden kadrolu olan personelin atama  
ve yer değiştirmesi Genel Müdürlüğün teklifi ile Bakanlıkça,          
  yapılır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          FON YÖNETİMİNDEN SORUMLU PERSONEL              
  İta amirleri:                                

  Madde 9 - a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Merkez'de fonun ita amiri  
Bakandır. Bakan, ORKÖY Genel Müdürünü ita amiri olarak yetkili kılabilir.    
  b) Taşrada Fon'un ikinci derecede ita amiri ise ORKÖY Başmühendisidir.   
  c) İta Amirleri; birinci derecede imza atmaya yetkili olup mevzuat dahilinde
Fon'un amaca uygun olarak kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını   
sağlayarak, Fon'u yönetirler.                          
  d) İta amirleri idari ve teknik işlerde tek başına, mali işlerde ise bu   
Yönetmelikte hüküm, bulunmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu  
hükümlerine göre sorumludur.                          
  e) İta amirleri, her türlü haberleşme ve sözleşmeleri yapmaya yetkilidirler.
  f) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Taşradaki ita amirleri yokluklarında, 
bu görevi vekalet verecekleri bir orman mühendisine yaptırırlar.        
  g) Her ita amiri, yetkisini kullandığı işlerden sorumludur.         
  h) İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğundan ikisi ayni kimsede   
toplanamaz.                                   
                                        
  Fon Saymanlık Müdürü ve Saymanlar:                     

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 13/4/1995-95/6773 K.) Fon hesap işleri; 
Genel Müdürlükte Merkez Fon Saymanı, taşrada başmühendislik fon saymanı tara-  
fından yürütülür.                                
  Her ita amirliğinde bir Fon Saymanlığı bulunur.               
  Saymanlar mali konularda mali evraka imza atmaya yetkili olup, Fon'la ilgili
satın alma komisyonlarında üyedirler.                      
  Saymanların sorumluluklarının tayininde, bu Yönetmelikte hüküm olmayan hal- 
lerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.         
  Fon Saymanlarının izinli olmaları halinde vekilleri, kendilerinin yazılı  
teklifi ve ita amirlerinin onayı ile görevlendirilirler.
 
 

KİTAP  * 
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

 
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=